สภาผู้แทนฯ เห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท แก้ปัญหา โควิด 19             ภายหลังสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายวาระ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ยาวนานถึง 5 วัน ล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ โควิด 19 กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท   โดยเป็นการลงมติทีละฉบับ ดังนี้

           1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง

           2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 275 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง

           3. พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นชอบ 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง

           ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ เพราะต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS