มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 17 แห่ง จากการจัดอันดับ THE World University Rankings 2021   


7 กันยายน 63 16:50:17
THE World University Rankings 2021
    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก   โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับใน THE World University Rankings 2021 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสอน (Teaching : 5 indicators) 30%, 2) ด้านการวิจัย (Research : 3 indicators) 30%, 3) การได้รับการอ้างอิง (Citations : 1 indicator) 30%, 4) ความเป็นนานาชาติ (International outlook : 3 indicators) 7.5% และ 5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer income) 2.5%
 
ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 17 แห่ง ประกอบด้วย
อันดับที่ 601-800  (3 มหาวิทยาลัย) Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อันดับที่ 801-1000 (1 มหาวิทยาลัย) King Mongkut’s University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
อันดับที่ 1000+ (13 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University, มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree University of Technology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
 
 
ที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยในอาเซียนติดอันดับต้นๆของโลก ดังนี้

World

Rank

Overall

Score

Institution Name

Country

25

83.5

National University of Singapore

Singapore

47

72.7

Nanyang Technological University

Singapore

301-350

45.6-47.9

University of Malaya

Malaysia

351-400

43.6-45.5

Universiti Brunei Darussalam

Brunei Darussalam

401-500

39.8-43.5

University of the Philippines

Philippines

501-600

36.4-39.7

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Malaysia

ปรากฏผลอันดับมหาวิทยาลัยโลก (พร้อมคะแนนรวม) มีดังนี้ 1 University of Oxford (95.6), 2 Stanford University (94.9), 3 Harvard University (94.8), 4 California Institute of Technology (94.5), 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (94.4), 6 University of Cambridge (94.0), 7 University of California, Berkeley (92.2), 8 Yale University (91.6), 9 Princeton University (91.5), 10 University of Chicago (90.3), 11 Imperial College London (89.4), 12 Johns Hopkins University (89.2), 13 University of Pennsylvania (88.9), 14 ETH Zurich (87.9), 15 University of California, Los Angeles (87.1), 16 University College London (UCL) (86.9), 17 Columbia University (86.8), 18 University of Toronto (86.0), 19 Cornell University (85.3), 20 Duke University (84.8)

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS