ด่วน! ขอนแก่น ประกาศปิด สวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ ทุกแห่ง    

    12 เมษายน 2563 ประกาศจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศ  เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐)  ความว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD 19)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับโยบายของประเทศ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" จังหวัดขอนแก่นจำเป็นต้องออกประกาศมาตการเพิ่มเติม สำหรับในบริเวณซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้ได้ผลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง


    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗(๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ว๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งดังนี้ 

    ข้อ ๑ ให้ปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อการออกกำลังกาย นั้นทนาการหรือ กิจกรรมอื่นใด ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกแห่ง ยกเว้นสวนสาธารณะฝ่ายหนองหวายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศเดิม เว้นแต่ พื้นที่สาธารณะที่เป็นการจัดตลาด จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อหารปรุสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
 
    ข้อ ๒ สำหรับพื้นที่สาธารณะทุกแห่งให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตาม ประกาศในความ มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ )ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด 

    หากผู้ใดฝ้าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับโทษตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้จำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕ว๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕'๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

 

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS