ด่วน!สธ. สั่งย้าย "นพ.ชาญชัย" ผอ.รพ.ขอนแก่น แล้ว ปมบัตรสนเท่ห์ร้องเรียน    

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือคำสั่งย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการทางกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีข้อร้องเรียนโดยบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่าเรียกรับเงิน 5 เปอร์เซ็นต์จากบริษัทยาขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ ผอ.รพ.พระปกเกล้ารักษาการแทน ขณะที่โลกโซเชียลออกมาเคลื่อนไหวมองว่าเป็นเรื่องการเมืองขอให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

    วันที่ 1 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งย้าย นายแพทย์ ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการทางกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีข้อร้องเรียนโดยบัตรสนเท่ห์ ซึ่งไม่ระบุชื่อ โดยใช้สรรพนามว่า ข้าราชการเกษียณ โรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวหาว่า ผอ.รพ.ขอนแก่น เรียกรับเงิน 5 เปอร์เซ็นต์จากบริษัทยาขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือเลขที่ สธ 0217/ว128 ลงวันที่ 2 มี.ค.2561 แจ้งเรียนถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศโดยมีเนื้อหาแจ้งเกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งในรายละเอียดมีข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่าตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัดิการสถานพยาบาล และมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขึ้น โดยให้ นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเข้ารักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการภายในวันที่ 5 มิ.ย.2563 

    โดยระบุเนื้อหาแนบหนังสือคำสั่งระบุว่า ด้วยมีผู้ร้องเรียนกล่าวหา นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ว่ามีพฤติกรรมฉ้อราษฏร์บังหลวง ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค.2562 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุกจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่ามีพฤติกรรมข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ จึงเห็นควรให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอุปสรรคและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามกระบวนการทางกฎหมาย และไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานราชการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวน 1 ราย ไปปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอื่น โดยให้เบิกจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป

    ขณะที่โลกโซเชียลมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ที่ทราบเรื่องต่างมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองภายในกระทรวงฯ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ และถือป้ายระบุข้อความว่า save หมอชาญชัย คนดีต้องมีที่ยืน หยุดรังแกคนทำงาน

    ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ทางองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกมาเคลื่อนไหว นัดรวมตัวบุคลากรทางการแพทย์ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการดำเนินการส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 โดยหนังสือเรียกร้องดังกล่าวระบุว่า ภายหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือเลขที่ สธ 0217/ว128 ลงวันที่ 2 มี.ค.2561 แจ้งเรียนถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศโดยมีเนื้อหาแจ้งเกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งในรายละเอียดมีข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่าตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัดิการสถานพยาบาล ซึ่งทางผอ.รพ.ขอนแก่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขอนแก่นทุกคนต่างรับทราบและได้ขานรับพร้อมสนองนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รอง ผอ.รพ.ขอนแก่น ส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลขอนแก่นทุกกลุ่มงานทั้งหมดให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และต่อมามีหนังสือคำสั่งเลขที่ สธ.1161/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค.62 และหนังสือ เลขที่ สธ.0217/4934 ลงวันที่ 13 พ.ย.2562 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเรียน ไม่ระบุชื่อ โดยใช้สรรพนามว่า ข้าราชการเกษียณ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวหาว่า นายแพทย์ ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและระเรียบของทางราชการ โดยมีประเด็นหลักในการร้องเรียนคือ เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ในช่วงเดือนเม.ย.2561 ถึงเดือน ต.ค.2561 ซึ่งนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรขัยกุล ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความบริสุทธิ์ในประเด็นดังกล่าวที่ถูกร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานต่างๆ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีหนังสือเลขที่ สธ.532/2563 ลงวันที่ 7 พ.ค.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น อีกครั้ง ทำให้ทางองค์กรแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสหวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีความสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่า ในขบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง มีความซ้ำซ้อน ตลอดจนมีพฤติการณ์น่ากังขาและไม่เป็นธรรมอยู่หลายประเด็นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขอนแก่นได้นัดรวมตัวเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่เป็นธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรแพทย์หลายโรงพยาบาลแสดงพลังให้กำลังใจ ผอ.รพ.ขอนแก่น (มีคลิป) เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS