"มข." จับมือ "อาลีบาบา" ลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจด้วยดิจิทัล   


16 กรกฎาคม 63 22:05:09

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (KKBS) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Alibaba Business School โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคุณนเรนทร์ ทองกวาว ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School ร่วมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    สำหรับ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (KKBS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba Business School ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เกิดการร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างองค์กรธุรกิจระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านอี-คอมเมิร์ซ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการส่งเสริมการปรับรูปแบบการศึกษาไปสู่การสร้างองค์ความรู้การทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ทั้งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การอบรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ ผ่าน GET Program โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Alibaba Business School โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพิ่มเติมว่า หลักสูตรที่ได้มีการพัฒนา เน้นให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริง จึงมีการเน้นการสร้างประสบการณ์ โดยในเรื่องของประสบการณ์ต้องยอมรับว่า Alibaba Business School เป็นสถาบันและมีความรู้ในเรื่องธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในระดับโลก โดยที่ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มในการให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์จริง การสร้างทักษะการค้าขายในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซอย่างแท้จริง ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากและคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ในปี พ.ศ. 2564

    ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสถาบันรวมถึงองค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีบูรณาการร่วมกับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ

    รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba Business School เป็นการพัฒนาให้เข้าสู่ยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) พร้อมสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตสู่พลเมืองโลกในอนาคต เกิดทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ทั้งนี้มีความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นศูนย์กลางในการวางแนวทางและสร้างหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่ พร้อมนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) โดยเป็นหลักสูตรแนวใหม่ หรือ New Paradigm Curriculum มีการเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา ควบคู่ไปกับพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และสร้างบุคคลผู้มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ไปสู่อี-คอมเมิร์ซไร้พรมแดน ผ่านการศึกษา และการอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ในปี 2564 ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ต่อไป

    รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช เพิ่มเติมว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้รูปแบบจาก Alibaba Business School ใช้ในการเรียนการสอน และนอกเหนือจากนั้นสามารถนำไปใช้อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการได้ โดยผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ สามารถเรียนรู้ระบบการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของ Alibaba ได้เช่นกันเป็นประโยชน์ทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

    คุณนเรนทร์ ทองกวาว ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Alibaba Business School ในครั้งนี้มีความยินดีและรู้สึกตื่นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) โดยที่มี Global E-Commerce Talent หรือ GET Program เป็นหลักสูตรที่ทาง Alibaba นำองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา หรือผู้ประกอบการนำไปสู่ Digital Entrepreneur เรียนรู้จากผู้เชียวชาญ คณาจารย์ จากคณะและสาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและแนวการสอนให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ทั้งนี้ ทาง Alibaba Business School ได้มีการขยายความร่วมมือด้านวิชาการในลักษณะนี้กับหลายมหาวิทยาลัยของไทยเช่นกัน

ข่าว/ภาพ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ที่มา https://th.kku.ac.th/26369/เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS