วิศวะ มข. และ ไอดีไดรฟ์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตร    

    เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอดี ไดร์ฟ จำกัด เพื่อการพัฒนา ยกระดับการเกษตรของประเทศในการใช้โดรนหรือ อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตร  โดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน 
    
    รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่แบบ Knowledge-Based เข้าสู่ยุค Digital Economy อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อการเกษตร จึงถูกนำมาใช้ในการภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยาพ่นปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
     
    ด้านคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอดี ไดร์ฟ จำกัด กล่าวว่า บริษัทไอดี ไดร์ฟ จำกัด ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งได้แก่ ด้าน Digital Economy อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อการเกษตร ซึ่งในประเทศไทยโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในลักษณะของการทำการเกษตรแบบแม่นยำ ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด หากประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ตามนโยบายนาแปลงใหญ่ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันมูลค่าตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ของโลกอยู่ที่ราว 4.4 ล้านล้านบาท โดยมูลค่าโดรนเพื่อการเกษตรอยู่ที่ราว 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดังกนั้นเพื่อการยกระดับการเกษตรของประเทศ บริษัทไอดีไดรฟ จำกัด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้ก้าวไกลและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0

ก่อสิทธิ์ กองโฉม บังอร กองโฉม /รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS