ผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.ขอนแก่น   


21 ธันวาคม 63 12:54:08

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นายก อบจ.ขอนแก่น)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.ขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 6 นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัตเขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว


เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 2 นายสุรพล เชื้อชมกุล


เขตเลือกตั้งที่ 4 
หมายเลข 2 นางอัญชลี เฟื่องทอง


เขตเลือกตั้งที่ 5 
หมายเลข 2 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์


เขตเลือกตั้งที่ 6 
หมายเลข 1 นายยุทธนา ชูพันธ์


เขตเลือกตั้งที่ 7 
หมายเลข 2 นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา


เขตเลือกตั้งที่ 8
หมายเลข 1 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร


เขตเลือกตั้งที่ 9
หมายเลข 2 นายปิยพงษ์ ช่างเหลา

อำเภอชุมแพ 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 3 นายนิรุตติ์ ปานนาค


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายวิศรุต ปู่เพ็ง


เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 1 นางกฤษณา วันทอง

อำเภอน้ำพอง 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 6 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์

อำเภอ ภูเวียง 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 2 นางวิภา เรืองประเสริฐกุล

อำเภอ บ้านไผ่


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 4 นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์

 

อำเภอ หนองเรือ 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 5 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 5 นายวุฒิภัทร เตาะเจริญสุข

อำเภอ พล


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 5 นายณัฐภูมิ หอมทอง


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 4 นายอุทัย ขุนแก้ว

อำเภอ กระนวน


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 4 นายเอกชัย สืบสารคาม


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 2 นายตระกูล เจริญเชื้อ

อำเภอ หนองสองห้อง


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์


เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง

อำเภอ สีชมพู


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายจารุพรรณ ภูวสันติ

อำเภอ มัญจาคีรี


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายสุพร ค้อนดี

อำเภอ บ้านฝาง


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 2 นางปรียานุช ศรีภักดี

อำเภอ ชนบท 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายอรรคพล คามดิษฐ์

อำเภอ อุบลรัตน์


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย

อำเภอ แวงน้อย


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 3 นางสุพรรณ ไทยน้อย

อำเภอ เขาสวนกวาง


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 2 นายธนะวัฒน์ เต็มธนกิจไพศาล

 

อำเภอ พระยืน


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายสมาส นามพิกุล

อำเภอ บ้านแฮด 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นางนริศรา อรุณเดชาชัย

อำเภอ แวงใหญ่


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 4 นางศุภลักษณ์ จันปาน

อำเภอ โนนศิลา

 
เขตเลือกตั้งที่ 1 
หมายเลข 1 นายศรัญ กสิกิจวรกุล

 

อำเภอ โคกโพธิ์ไชย

 
เขตเลือกตั้งที่ 1 
หมายเลข 1 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ

อำเภอ หนองนาคำ 


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล

อำเภอ ชำสูง


เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 2 นายจรูญ อ่วยนอก

อำเภอ ภูผาม่าน


เขตเลือกตั้งที่ 1 : 
หมายเลข 2 นายปรัชญา ทองแท่งไทย

อำเภอ เปือยน้อย


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายจิรายุ โชติศิลากุล

อำเภอ เวียงเก่า


เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุลเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS