มทร.อีสาน ขอนแก่น คุมเข้มโควิด19 ประกาศปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว   


    8 เมษายน 2564  ผศ.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามในประกาศ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ของเชื้อไวคัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 โดยมีใจความว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 เมษายน 2564

    ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

    ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ทุกกรณีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

หมายเหตุ :
1. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านและปฏิบัติงานที่หน่วยงาน จะต้องลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ หรือตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด
2. ในกรณีจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งานของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมอบหมายบุคลากรมาปฎิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS