'ไจก้า'มอบงบ100ล.ศึกษา'ขอนแก่น'เมืองต้นแบบขนส่งมวลชน ร่วมกับอีก4เมืองหลักที่เด่น   


 
          ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้สนับสนุนงบ 100 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสร้างเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ เบื้องต้นได้คัดเลือกเมืองต้นแบบนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1.เทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการศึกษา 2.เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเมืองโดดเด่นด้านระบบขนส่งมวลชน ที่ร่วมกันพัฒนารถไฟฟ้าโมโนเรล และดูแลผู้สูงอายุ 3.เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวและลูกปัดโบราณ ที่ขุดค้นพบที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จึงผสมผสาน 2 จุดเด่น เป็น พิพิธภัณฑ์ลูกปัดและการท่องเที่ยว 4. เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมืองที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 5. เทศบาลเมืองน่าน เป็นเมืองวัฒนธรรม เพื่อนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่นๆ ต่อไป

 
          ด้านนางพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช.กล่าวว่า ได้กำหนดกรอบแนวความคิด โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน เข้าบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่อยู่ระหว่างยกร่างด้วย โดยเน้นความจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป มีเป้าหมายหลักให้เมืองท้องถิ่นมีการพัฒนา ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

 
          เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะทำอย่างไรให้โตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน โดยเฉพาะเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศ สภาพัฒน์จึงร่วมมือกับไจก้า เพื่อเร่งส่งเสริมให้เมืองพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางที่ปรึกษาจากไจก้าได้ลงสำรวจพื้นที่เมืองทั่วประเทศ และคัดเลือกออกมาเป็นต้นแบบดังกล่าว

 
          ขณะที่นางสาวคาเนโกะ โมโตโกะ รองหัวหน้าทีมศึกษาวิจัยเมืองต้นแบบ ไจก้า ระบุว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวความคิด และกลไกการดำเนินงานการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศ ต้องตระหนักถึงการเติบโตอย่างสมดุล มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ได้แบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กรกฎาคม 2558-พฤษภาคม 2559 กำหนดแนวคิดของเมืองในอนาคต กลไกการดำเนินงาน จนถึงการทำคู่มือฉบับร่าง ระยะที่ 2 โครงการของเมืองนำร่องที่มีการวิจัย และการวางแผนการดำเนินการ และโครงการนำร่อง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559-มกราคม 2561 และระยะที่ 3 กำหนดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ระหว่างกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561 ซึ่งได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจและกำหนดเมืองนำร่องดังกล่าว

 
          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า น่านเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับคัดเลือกจากที่เสนอตัว 178 เมืองทั่วประเทศ ทั้งนี้ น่านมีเอกลักษณ์ที่ยังคงวัฒนธรรม และคงวิถีแบบดั้งเดิม และโบราณสถานกว่า 600 ปี สืบทอดมายาวนาน ที่สำคัญคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยังมีมติรับรองให้เป็นเมืองเก่า รองจากเกาะรัตนโกสินทร์ มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเทศบาลเองได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งองค์การอนามัยโลก ยังรับรองให้เป็นเมืองปลอดภัยมีความสะอาดสวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้รับความร่วมมือให้งดการตากผ้า ตั้งถังขยะหน้าบ้าน หรือแม้แต่การออกแบบก่อสร้างอาคาร ท้องถิ่นออกข้อบังคับรอนสิทธิ์ จำกัดความสูง ลดการทาสีบ้านฉูดฉาด เน้นรูปแบบอนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง

 
          ขณะที่นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลเน้นแก้ปัญหาจราจรโดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมือง และร่วมลงทุนกับเอกชนในพื้นที่ 20 บริษัท ตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่นขึ้นมา ที่ผ่านมาได้รณรงค์เปรียบเทียบ ใช้รถยนต์ 1 คัน 1 คน ใช้รถโดยสารประจำทาง 1 คัน 80 คน อีกทั้งยังเน้นทำให้เมืองสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 
          ส่วนผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายนอกจากเป็นเมืองค้าชายแดน และเมืองท่องเที่ยวแล้ว เทศบาลยังส่งเสริมให้เยาวชนทุกระดับชั้นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเป็นเมืองที่เด็กนักเรียนแย่งกันเรียนในโรงเรียนของเทศบาลมากที่สุด ด้านผู้แทนจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ที่เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเมืองสะอาดแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสีย ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีจนเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยว

ขอขอบคุณข่าว
THANSETTAKIJ  Issued date 10 July 2016

ภาพ โดย คุณต่อ Yesmanเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS