ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศไทย จากองค์กรโลก   


  • ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศไทย จากองค์กรจัดอันดับโลก

  • จากการจัดอันดับ University Impact Rankings 2019

  • โดย Times Higher Education

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 “THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย รางวัล “THE Social Impact Ranking 2019” หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ Times Higher Education ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้าน Social Impact Ranking 2019 เพิ่มเข้ามาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งผลปรากฎว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้ารับการจัดอันดับกว่าหนึ่งพันแห่ง 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สำหรับผลงานที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้มาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจต่างๆภายใต้ทิศทางมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม หรือ Social Devotion ซึ่งส่งผลให้ภาพของ Social Impact ของมข.ปรากฎผลชัดเจนและนำไปสู่การได้รับการจัดอันดับดังกล่าว โดยการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งบริหารโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี  เช่น  

โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด และภาคตะวันออกอีก 1 จังหวัด นอกจากนี้ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วยใน สปป.ลาว

โครงการพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง โดยมี รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับครูและผู้บริหารของโรงเรียนต่าง ๆ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคใต้อีก 2 จังหวัด

โครงการแก้ปัญหาความยากจน โดยมี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรใน 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้อีก 3 จังหวัด  

   นอกจากโครงการเหล่านี้ยังมีอีกหลายโครงการ  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง 


     สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ตามพันธะ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 11 ใน 17 ข้อตามรายงานล่าสุดของ THE World University Impact Rankings 2019 (March 3, 2019) สำหรับ มข. ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมควาามมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มาและดูผลการจัดอันดับได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS