ขอนแก่น ปลื้ม! "บ้านแสนตอ" หมู่บ้านจิ้งหรีด ผ่านมาตรฐาน GAP แห่งแรกของไทย สร้างรายได้ปีละกว่า15ล้าน   


จังหวัดขอนแก่นมีชื่อเสียงอีกแล้วเมื่อบ้านแสนตอเป็นหมู่บ้าน GAP จิ้งหรีดแห่งแรกของประเทศ

   เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.มข.) หัวหน้าโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม อัศวปาติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการมอบฯ ครั้งนี้ 

 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ. สยปพ.มข.

    หมู่บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านแรกของประเทศไทยที่มีผู้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ GAP มากที่สุดของประเทศถึง 21 ฟาร์ม จาก 30 ฟาร์มทั้งประเทศ เป็นผลจากการส่งเสริม สนับสนุน ของ สยปพ.มข. สกสว. และหน่วยงานสำคัญได้แก่ สนง.ปศุสัตว์เขต 4 สนง.ปศุสัตว์จ.ขก. สนง.เกษตรและสหกรณ์ สนง.เกษตร จ.ขก. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ตระหนักถึงความสำคัญการเป็นฟาร์ม GAP จิ้งหรีด และสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการบริโภคจิ้งหรีดและสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด โปรตีนทางเลือก อาหารแห่งอนาคต ที่ผลิตจากฟาร์ม GAP บ้านแสนตอ 

    ด้าน นายเพ็ขร วงศ์ธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ.แสนตอ ได้กล่าวขอบคุณ สยปพ.มข. สกสว. สนง.ปศุสัตว์ สนง.เกษตรแสหกรณ์ สนง.เกษตรจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมฟาร์มจิ้งหรีดของ บ.แสนตอได้รับ GAP มากที่สุดในประเทศ ซึ่งบ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านเดียวใน จ.ขอนแก่นที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดมากที่สุด สร้างรายได้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ GAP ปีละไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านบาท


นายสัตวแพทย์ศีลธรรม อัศวปาติ ปศุสัตว์เขต 4

 
นายเพ็ขร วงศ์ธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ.แสนตอเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS